Anja Wertag

Anja Wertag je znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Više od 15 godina istražuje mračne crte ličnosti, na kojima je i doktorirala 2015. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je 20-tak znanstvenih radova na temu mračnih crta ličnosti, te sudjelovala na 50-tak znanstvenih skupova diljem svijeta, za što je dobila stipendije European Association of Personality Psychology te International Society for Study of Individual Differences.

20 godina Mračne trijade: retrospektiva, perspektiva i prospektiva

Prije točno 20 godina, Paulhus i Williams (2002) predložili su koncept Mračne trijade kako bi rasvijetlili nalaze istraživanja o osobama koje su socijalno odbojne, no njihovo ponašanje se ne može svrstati izvan normalnog raspona funkcioniranja. Tri crte ličnosti su se pokazale najizraženijima: makijavelizam, narcizam i psihopatija. Iako se za svaku od crta vezuju neke specifične karakteristike (npr. strateška usmjerenost prema ostvarivanju vlastitih ciljeva kod makijavelizma, usredotočenost na vlastitu vrijednost kod narcizma, te impulzivnost kod psihopatije), u sve tri crte odražava se socijalno destruktivni karakter s ponašajnim tendencijama prema manipulaciji, varanju, samo-promoviranju, emocionalnoj hladnoći i agresiji. Popularnost koncepta vidljiva je iz eksponencijalnog rasta broja istraživanja koja su uključivala ovaj koncept; primjerice, u desetogodišnjem pregledu literature o Mračnoj trijadi navedeno je kako je izvorni rad imao preko 350 citata prema Google Scholaru, dok ta brojka danas prelazi 4.000. Što smo u proteklih 20 godina naučili o Mračnoj trijadi? Kakvo je trenutno stanje u ovom području u svijetu i kod nas? U kojem smjeru bi mogla ići daljnja istraživanja? neka su od pitanja kojima ćemo se u ovom predavanju pozabaviti.